Contributie

Voor dit seizoen gelden de volgende contributies, inclusief reiskostenvergoeding m.b.t. het vervoer naar uitwedstrijden en gebruik verenigingsshirts (voor spelende leden):

De administratie en inning van de contributies wordt uitgevoerd door de ledenadministratie. Neem daarvoor contact met hen op.

Contributie Seizoen 2023-2024
Kangoeroes€ 11,60 per kwartaal t/m 5 jaar
Welpen (F)€ 25,10 per kwartaal 6-7 jaar
Pupillen (E en D) € 53,00 per kwartaal 8-11 jaar
Aspiranten (C en B)€ 53,00 per kwartaal 12-15 jaar
Junioren (A)€ 68,40 per kwartaal 16-17 jaar
Senioren€ 81,30 per kwartaal vanaf 18 jaar
Verenigingslid€ 13,10 per kwartaal
Korfbalfit*€ 43,70 per kwartaal
Tennislid Junioren*€ 16,30 per kwartaal tot 18 jaar
Tennislid Senioren*€ 21,40 per kwartaal vanaf 18 jaar
Jeu de Boules€ 5,50 per kwartaal

Tennisleden en deelnemers aan Korfbalfit die geen korfballid zijn betalen tevens de verenigingscontributie van € 13,10 per kwartaal.

Er bestaat een mogelijkheid een beroep te doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur (www.jeugdfondssportencultuur.nl). Win hierover informatie in via penningmeester@ckcmaassluis.nl.

CategorieenLeeftijd
Kangoeroes4 t/m 5 jaar (geen competitie)
Welpen6 en 7 jaar (F)
Pupillen8, 9 jaar (E), 10, 11 jaar (D)
Aspiranten12, 13 jaar (C), 14, 15 jaar (B)
Junioren16, 17 jaar (A)
Senioren18 jaar en ouder

Machtiging en extra kosten van betaling per acceptgiro
Vanwege de hoge kosten en vele handelingen van betaling per acceptgiro heeft de vereniging de voorkeur voor automatisch betalen. De intentie is om de totale contributie ontvangsten per automatische machtiging te regelen. De contributie wordt dan op omstreeks de onderstaande data afgeschreven:

  • 31 maart – 1e kwartaal
  • 31 mei – 2e kwartaal
  • 31 oktober – 3e kwartaal
  • 31 december – 4e kwartaal

Hiervoor dient u de vereniging te machtigen. Machtigingskaarten kunt u opvragen via ledenadministratie@ckcmaassluis.nl of bij de penningmeester via penningmeester@ckcmaassluis.nl.

De bestaande leden hebben de keuze om te betalen per acceptgiro of per machtigingskaart. Bij de leden die kiezen voor betaling per acceptgiro worden de extra kosten voor deze betaalwijze in rekening gebracht. De kosten bedragen € 1,20 per acceptgiro. Nieuwe leden zijn verplicht een machtiging af te geven.

Incassoprocedure
Ervaringen uit het verleden hebben ons doen besluiten een incassoprocedure op te stellen. Deze procedure is opgesteld met de gedachte de goede niet onder de kwade te laten lijden. De kosten van niet betalen worden (deels) in rekening gebracht.
De contributie is per kwartaal verschuldigd. Mocht men een keer niet in de gelegenheid zijn om op tijd te betalen, dan zal over het algemeen een regeling getroffen kunnen worden. Indien herhaaldelijk te laat betaald wordt, worden extra kosten in rekening gebracht. De navolgende maatregelen worden dan van kracht. De daarmee gepaard gaande kosten worden bij de nalatige betaler in rekening gebracht. Eén en ander brengt dus geen kosten met zich mee voor de vereniging.

Ongeveer dertig dagen na factuurdatum wordt een aanmaning verstuurd. De kosten daarvan bedragen € 2,25 per aanmaning. Eén aanmaning (gerekend op jaarbasis) wordt niet in rekening gebracht. De 2e en latere wel. Als de nalatige betaler dan nog niet betaalt, volgt na enkele weken een aangetekende aanmaning. De aanvullende kosten daarvan bedragen € 11,50. Als de betaling ook dan uitblijft, wordt de vordering uit handen gegeven. De kosten zijn voor de nalatige betaler. In dit geval bestaan de aanvullende kosten vervolgens uit de wettelijke rente en de kosten van buitengerechtelijke incassoverrichtingen van een deurwaarder en/of een advocaat. In het voorkomende geval maken ook de gerechtelijke kosten en executiekosten deel uit van vorenbedoelde aanvullende kosten.

Lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van een kalanderjaar. Het lidmaatschap kan elk moment ingaan.

Aanmelding, wijzigingen en opzegging verloopt via de ledenadministratie: ledenadministratie@ckcmaassluis.nl.
Het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, dus voor 1 juli, schriftelijk te worden opgezegd. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd. Dezelfde regeling geldt bij wijziging van spelend lid naar niet spelend lid. Overgang naar spelend lid kan elk moment ingaan. Bij hoge uitzondering kan het bestuur op verzoek van bovenstaande regelingen afwijken.

SponsorKliks

Help Maassluis door online te kopen aankopen te doen via SponsorKliks. Weet je niet hoe dit werkt? Klik hier voor meer informatie.

s
Feedback